Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. ELIISi keskkonnas täidetakse õpetajate poolt kevadeti lapse arengukaart.

Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, positiivseid hoiakuid ja õpihuvi. Lapse arengu jälgimine ja analüüsimine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu dokumenteerimiseks koostatakse  igale lapsele arengumapp, kuhu kogutud materjal annab ülevaate lapse saavutustest ja arengust lasteasutuses viibitud perioodi jooksul. 

Pedagoogid viivad läbi vaatlusi ning jälgivad  lapsi nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. Lapse arengumapp on lapsevanemaga arenguvestluse läbiviimisel aluseks, et näidata lapse individuaalset arengut aastate lõikes. Tagasiside lapse arengu kohta  antakse lapsevanemale arenguvestluse käigus, mis toimub  1 kord õppeaastas (kevadel), uute laste lastevanematele toimub arenguvestlus ka  õppeaasta algul. 

Lapse arengu jälgimist ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

Lasteaia lõpetamisel väljastatakse lapsevanemale tema lapse koolivalmiduskaart.