Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse

 • vajadusel erineva rahvusliku, kultuurilise ja sotsiaalse taustaga, kasutades ära erinevustest tulenevaid võimalusi;
 • nii üldist, kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, valdkondade sisude ja tegevuste põimumist, tegevusteks vajalike vahendite ning pedagoogide ja personali kaasamist.
 • et rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas;
 • lasteaia lähiümbruses asuvaid asutusi ja looduskeskkonda ( Juhani Puukool; Harku järv, järveäärne mets;  Harkujärve suvemõisa park; Harkujärve kool ja kooli spordisaal; Harkujärve Kirik; Alasniidu lasteaed; hea bussiühendus on Nõmmega);
 • ühisüritusi, mis kaasavad personali, lapsi, vanemaid, koostööpartnerid: perepäev,  õpitoad, näitused, matkad, väljasõidud jne