Aasta moto: Kus viga näed laita, seal tule ja aita

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted 

õppe-ja kasvatustegevuste peamine ülesanne on luua (mänguline) keskkond, mis soodustab lapse igakülgset arengut loovaks, uudishimulikuks, terveks ja õnnelikuks lapseks.

Lasteaia siht on „samm-sammult elutargaks!". 

Aasta teema: Lahke silm leiab alati sõpru"

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiste põhimõtted – on laste viisakas ja väärikas kohtlemine igas olukorras, kus rõhk on koostööl ning igapäevaselt oskab õpetaja jääda rahulikuks, olla professionaalne ning toetada last. Meile on oluline mängu kaudu õppimine, rahva- ja pärimuskultuuri edasikandmine läbi ühiste ürituste, õppetegevuste, õppekäikude ja külaliste kutsumise. Õppemeetodite paindlik valik, kasutades eesmärkide saavutamiseks sobivate metoodikate, pedagoogikate elemente. Loovuse toetamine.

Motiveeriva õpikeskkonna loomine eakohasteks, mitmekülgseteks ja turvalisteks tegevusteks. Tegevuskeskuste kasutamine õppetegevustes, arvestades rühmade vanust, oskusi ning huvi.

Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel arvestatakse – laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust jms. Õpetaja on laste arengu suunaja ning arengut toetava keskkonna looja. Laps on õppe- ja kasvatustegevustes aktiivne osaleja ja teda kaasatakse tegevuste kavandamisse. Laps tunneb rõõmu tegutsemisest.