Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ning eeldatavad tulemused tuginevad "Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale" (https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772) ning on kirjas Harkujärve Lasteaia õppekavas (2019). Õppekavaga saab tutvuda rühmas ja Eliis keskkonnas. Eesmärgid on välja toodud järgnevates valdkondades:

 • mina ja keskkond
 • keel ja kõne
 • eesti keel kui teine keel
 • matemaatika
 • kunst
 • muusika
 • liikumine
 • digipädevused
 • väärtuskasvatus
 • tunnetus- ja õpioskused
 • sotsiaalsed oskused
 • enesekohased oskused