Õppetöö korraldus

Õppeaasta kestab lasteaias 1. septembrist kuni 31. augustini. Aktiivne õppetegevus toimub 15. septembrist kuni 15. maini. Ülejäänud õppeperioodi katavad õuesõppetegevused, väljasõidud ja suveperiood.

Õppetöö aluseks on õppekava. Õppe- ja kasvatustöö korraldus võimaldab õpetajal töötada lastega nii individuaalselt kui ka grupis. Õpetaja arvestab laste oskusi, iseloomu, võimeid ja arengutaset. Õppimine toetub laste loomulikule huvile ümbritseva vastu.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel. Päevakava on vastavalt eale planeeritud nii, et lapse päev oleks tasakaalus, kus lapsel on piisavalt aega igapäevategevusteks, mänguks, õppetegevusteks ja piisavalt aega õues olemiseks.

Kõik planeeritud õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi, kas projektõppe, nädala-  või kuuplaani alusel. Plaanid on nähatavad lapsevanematele Eliis keskkonnas.

Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel lähtutakse Johannes Käisi pedagoogikast, kus peame oluliseks lastepärasust ja elulähedust. Rühmades kasutatakse erinevate metoodikate elemente, nt Hea algus.

Õppetegevuste korraldamisel lõimitakse tegevusi: kuulamine - kõnelemine, lugemine – kirjutamine, vaatlemine – uurimine, võrdlemine ja arvutamine ning liikumine, muusika- ja kunstitegevused. Õppekavas esitatakse õppetegevusi valdkondadena: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatike, kunst, liikumine ja muusika. Muusika ja liikumine toimub igal rühmal 2 korda nädalas.

Õppe- ja kasvatustegevuste ajaline kestus:

1-3-aastased 10-15 minutit

3-5 -aastased 15-25 minutit

 

6-7 -aastased 30 minutit